kontigent Logo

Vilkår og betingelser for bruk av Kontingent.no

Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Kontingent.no. Vi gjør oppmerksom på at det foreligger 2 nivåer av vilkår og betingelser, - ett på medlems-/deltagernivå og ett på Organisatornivå (nederst). Dersom du er på Kontingent.no (herav undersider av denne url`en) for å betale medlemskontingent eller deltageravgift behøver du ikke å sette deg inn i vilkårene på Organisatornivå. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør en avtale mellom partene som beskrevet nedenfor.

Vilkår og betingelser for Medlemmer og Deltageres bruk av medlemssystems-, påmeldings- og betalingstjenesten Kontingent.no (avtale versjonsnummer 1.0)

Generelt

Med Medlem menes person som benytter Kontingent.no i forhold til noe en virksomhet/ Organisator tilgjengeliggjør via Kontingent.no og som gjelder konteksten medlemskap o.l.

Med Deltager menes person som benytter Kontingent.no i forhold til noe en virksomhet/ Organisator tilgjengeliggjør via Kontingent.no og som gjelder konteksten Arrangement o.l.

Med Organistor menes den person, virksomhet og-/ eller juridiske enhet som har tilbudt og tilgjengeliggjort noe via Kontingent.no.

Kontingent.no er en påmeldings- og betalingstjeneste som fungerer som et mellomledd mellom den enkelte Organisator og Medlem og-/eller Deltager. Tjenesten selger deltagelse til ulike typer av arrangementer. www.kontingent.no er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte arrangement, dets kvalitet eller innhold. www.kontingent.no refunderer ikke deltakeravgifter som følge av avlyst arrangement. Eventuelle forepørsler vedrørende refunderinger, for medlemskontingent, deltageravgift eller annet, må rettes til den respektive Organisator.

Disse brukerbetingelsene gjelder som bruker av Kontingent.no ved å bli-/og eller være Medlem eller Deltager av en Organisators publiserte tilbud via www.kontingent.no. Brukerbetingelsene utgjør sammen med din påmelding, bekreftet gjennom en kvittering som sendes deg pr. epost, det samlede avtalegrunnlaget for påmeldingen.

Brukerbetingelsene og annen informasjon på www.kontingent.no er kun tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen. Endringer i brukerbetingelsene vil fortløpende publiseres på www.kontingent.no.

1. Parter

Tilbyder av tjenesten www.kontingent.no er Cotech AS, Sommerroggaten 13/15, 0255 Oslo, org.nr. 982 111 986, e-post support@kontingent.no og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". Bruker av tjenesten er den person eller juridisk enhet som gjennomfører innmeldingen eller påmeldingen, og blir i det følgende benevnt '"du", "deg", "din" eller "ditt".

2. Gjennomføring av:

A) Registrering og-/eller kontingentinbetaling for medlemsskap For at du skal føle deg trygg på hvordan du melder deg/dine på, har vi beskrevet påmeldingsprosessen som består av følgende punkter:

 • Registrering som bruker av tjenesten (les mer her)
 • Søking etter og valg av arrangement (les mer her)
 • Påmelding (les mer her)
 • Kontroll av påmeldingen (les mer her)
 • Valg av betalingsmåte (les mer her)
 • Bekreftelse av kvittering for påmelding (les mer her)

B) Påmeldinger

For at du skal føle deg trygg på hvordan du melder deg/dine på, har vi beskrevet påmeldingsprosessen som består av følgende punkter:

 • Registrering som bruker av tjenesten (les mer her)
 • Søking etter og valg av arrangement (les mer her)
 • Påmelding (les mer her)
 • Kontroll av påmeldingen (les mer her)
 • Valg av betalingsmåte (les mer her)
 • Bekreftelse av kvittering for påmelding (les mer her)

3. Bestillingsvilkår

Når vi mottar din innmelding/ påmelding, vil vi bekrefte denne og automatisk sende en kvittering til deg på den e-post adressen du oppga ved registrering. Les nøye gjennom kvitteringen når du mottar den, og undersøk om kvitteringen er i overensstemmelse med den påmeldingen du har gjort.

4. Opplysninger om tjenesten

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig basert på den informasjon som den enkelte Organisator har gitt. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vårt nettsted, vår markedsføring eller på annen måte.

5. Priser

Totalkostnaden for innmeldingen eller påmeldingen vil fremkomme før prosessen avsluttes. Prisen som fremkommer vil inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

6. Betaling

A) med Kort/online betalingsmetode

Kontingenten/ Deltageravgiften gjøres opp med bruk av et av de betalingskort/ online betalingsmetoder som til enhver tid tilbys gjennom tjenesten og som Organisatoren har tilgjengeliggjort.

Kontingenten/Deltageravgiften blir belastet ditt kredittkort når innmeldingen/påmeldingen er blitt bekreftet ved e-postkvitteringen. Dersom kortutsteder avviser transaksjonen, f.eks. pga. manglende dekning eller kortet er sperret, vil ikke innmeldingen/påmeldingen ikke kunne gjennomføres. I de tilfeller dette skjer vil du får beskjed i betalingsbildet om at kortet er avvist av kortutsteder.

Påmeldings-/ innbetalingstransaksjoner vil fremkomme med benevnelsen Kontingent eller Kontingent.no på din kontooversikt.

B) med Faktura

Dersom Organisator har valgt faktura som betalingsmetode vil Kontingenten/ Deltageravgiften være gyldig idet din innbetaling er godskrevet Organisatorens oppgitte konto.

7. Undersøkelse av innmeldingen/påmeldingen

Etter at du har foretatt en innmelding/ påmelding bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om kvitteringen er korrekt.

9. Avlyst arrangement eller endringer i arrangement

I tilfelle et arrangement blir avlyst eller endret er det Organisatorens ansvar å opplyse om dette via e-post til alle påmeldte. Organisatoren tar hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refundering ved avlyst arrangement. Kontingent.no refunderer ikke deltageravgifter ved avlyst arrangement.

Alle spørsmål om arrangementet og dets gjennomføring rettes til den enkelte Organisator.

10. Personopplysninger

Registrering, lagring og bruk av opplysningene vil skje innenfor rammene av norsk lovgivning på området. Kontingent.no lagrer kun opplysninger til statistisk bruk, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg og Organisator samt kommunikasjon vedrørende vår produktportefølje.

Organisator kan bygge register. Cotech vil ikke utlevere informasjon til tredjepart uten aktivt samtykke fra brukeren. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

 • du har samtykket til utleveringen, eller
 • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført påmeldingen, eller
 • i lovbestemte tilfeller.
 • Hvis du ønsker å endre/slette personopplysninger kan du kontakte oss på e-post support@kontingent.no.

11. Angrerett

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter eller andre tidsbestemte ytelser (jf Angrerettloven §19b).

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Vilkår og betingelser for Organisatorers bruk av medlemssystems-, påmeldings- og betalingstjenesten Kontingent.no (avtale versjonsnummer 1.0)

Om denne avtalen

Denne avtalen gjelder mellom Cotech AS (heretter også kalt Cotech, oss eller vi) og Organisator som er bruker av www.kontingent.no (heretter også kalt Organisatoren, du, deg eller dere) og inneholder vilkårene for registrering som tilbyder og bruker av tjenesten.

Ved å registrere den virksomhet/ juridiske enhet du organiserer som bruker av Kontingent.no bekrefter du at du har lest og akseptert vilkårene i denne avtalen. Ved å akseptere vilkårene, aksepterer Organisatoren at all informasjon, bl.a. , men- ikke-begrenset-til, sentrale forhold som priser og kostnader, gis i elektronisk form på www.kontingent.no.

Beskrivelse, avtale og registrering og godkjennelse

1. Kort beskrivelse av Kontingent.no

Kontingent.no er en nettbasert medlemssystems-, påmeldings- og betalingstjeneste hvor Organisatoren, gjennom selv- registrering/oppsett kan etablere en nettside med ulik betalingsmetodikk for innbetaling av kontingent, medlemskap o.l Tjenesten inkluderer også mulighet for å publisere arrangementer (inkludert innbetalingsmetodikk) som en nettside samt mulighet for Organisatoren til å følge opp visse administrative aspekter ved disse på tjenestens hjemmeside www.kontingent.no. Medlemmer benytter tjenesten til å registrere seg som medlem og betale for medlemsskapet. Deltagere benytter tjenesten til å registrere seg som deltagere på de publiserte arrangementerene, og til å betale for de påmeldte arrangementerene. Kontingent.no er en tjeneste som eies av Cotech AS.

2. Avtaleinngåelse, avtalevilkår, registrering og godkjennelse

For å kunne registrere seg som tilbyder og bruker av tjenesten må Organisatoren oppgi Organisatorens navn og navn på ansvarlig person, samt dennes telefonnummer og e-postadresse. Videre må Organisatoren opplyse om navn på Disponent av konto og dennes telefonnummer og e-postadresse. Videre skal Organisatoren oppgi sin postadresse, oppgjørskontonummer for utbetaling av oppgjør, organisasjonsnummer eller personnummer samt gi en kort beskrivelse av hvilke type medlemsskap eller arrangementerer Organisatoren skal håndtere/ arrangere. Organisatoren må også oppgi et brukernavn og et passord til bruk på de innloggede sider som Organisatoren vil få tilgang til etter at Organisatoren er godkjent av Cotech AS som bruker av tjenesten. Organisatoren skal ved registreringen bekrefte riktigheten av opplysningene. Ved endringer i de gitte opplysninger skal Organisatoren umiddelbart legge inn korrekt informasjon på sitt innloggede område på www.kontingent.no.

Etter at Organisatoren har registrert seg som bruker vil Cotech AS foreta kontroll av de opplysninger Organisatoren har gitt, som et ledd i godkjenningen av Organisatoren som bruker av tjenesten. Det vil ikke være mulig for Organisatoren å registrere arrangementerer før Organisatoren er godkjent som bruker.

Brukeridentitet, passord og opplysninger

3. Brukeridentitet og passord

Oppsett av online medlemsregistreringsskjema og arrangementer gjøres på Organisatorens innloggede sider ved hjelp av Organisatorens brukernavn som tilsvarer Organisatorens e-postadresse. Ved registrering blir Organisatoren bedt om å oppgi det passord som Organisatoren oppga ved registrering som bruker v tjenesten. Dette passordet skal gi tilgang til de innloggede sidene. Passordet må ikke røpes verken for nærstående, leverandører, Cotech AS, politiet eller andre. For øvrig skal passordet ikke brukes eller oppbevares på en slik måte at andre kan få tilgang til det. Passordet må derfor huskes.

4. Opplysninger

Ved inngåelse av avtale om bruk av tjenesten Kontingent.no må Organisatoren oppgi slike opplysninger som fremgår av registreringsskjemaet på www.kontingent.no. Cotech AS er ansvarlig for behandlingen av opplysningene. Cotech gis rett til å ta kontakt via oppgitt postadr., e-post og- eller telefon vedr. den produktportefølje Cotech til enhver tid distribuerer. Herunder, men ikke begrenset til: nyhetsbrev, info om våre produkter, frivillige spørreundersøkelser vedr. vår produktportefølje til Organisator og- eller organisatoreres Medlemmer og-eller Deltagere. Organisatoren samtykker til at Cotech AS og eventuelle underleverandører av Cotech AS registrerer de opplysninger som er nødvendige for å kunne kontrollere og gjennomføre betalingsoppdrag som er initiert ved bruk av Kontingent.no. Registrering, lagring og bruk av opplysningene vil skje innenfor rammene av norsk lovgivning på området. Opplysningene vil bli behandlet av Cotech AS og dennes underleverandører i forbindelse med Organisatorens bruk av Kontingent.no. Det spesifiseres at Cotech AS ikke kan selge eller tilgjengeliggjøre overnevnte informasjon videre til 3.dje part dersom det ikke er nødvendig for selve realiseringen av Kontingent.no.

Elektronisk kommunikasjon og prisinformasjon

5. Elektronisk kommunikasjon

Organisatorens samtykker til at all kommunikasjon vedrørende kontingent.no kan skje elektronisk ved melding til Organisatoren eller ved publisering på hjemmesiden www.kontingent.no.

6. Prisinformasjon

Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten kontingent.no fremgår av gjeldende prisliste som finnes i elektronisk form på www.kontingent.no. Cotech AS kan ensidig endre gjeldende priser med virkning fra to uker etter at nye priser er oppgitt på hjemmesiden.

Ansvar og risiko, reklamasjon og feilretting

7. Organisatorens ansvar og risiko

a) Organisatoren er selv ansvarlig for å sikre at andre ikke får tilgang til passord, og/eller opplysninger som ligger på egen datamaskin.

b) Hvis Organisatoren har mistanke om at passordet er blitt kjent av andre, skal Organisatoren umiddelbart endre sitt passord for å hindre misbruk. Dersom Organisatoren ikke selv har anledning til umiddelbart å endre passordet skal Organisatoren umiddelbart kontakte Cotech Kundeservice slik at de kan foreta sperring av tilgang på innloggede sider frem til passord er endret av Organisatoren.

c) Dersom det oppstår andre forhold som skaper fare for misbruk skal Organisatoren umiddelbart varsle Cotech Kundeservice.

d) Organisatoren er ansvarlig for samtlige registreringer og/eller disposisjoner som utføres med Organisatorens brukernavn og passord herunder registreringer og/eller disposisjoner foretatt av andre enn Organisatoren, så fremt registreringen og/eller disposisjonen har vært mulig som følge av forsett eller uaktsomhet fra Organisatoren.

e) Organisatoren svarer likevel ikke for andres urettmessige bruk som finner sted etter at Organisatoren har utført de tiltak for å hindre misbruk som nevnt ovenfor. Organisatoren er likevel ansvarlig dersom Organisatoren, eller noen som Organisatoren har gitt rett til å logge seg inn på de lukkede sidene, forsettlig eller grovt uaktsomt har muliggjort bruken. Organisatoren er også ansvarlig dersom Organisatoren har unnlatt å utføre de beskrevne tiltak umiddelbart etter at han fikk mistanke om forhold nevnt under a, b og c.

f) Organisatoren har selv ansvar og risiko for feil som skyldes forhold knyttet til Organisatorens eget datautstyr, programmer eller nettilknytning.

g) Organisatoren har behandlingsansvaret for personopplysninger som samles inn ved påmeldinger eller på annen måte, kfr. personopplysningsloven av 14 april 2000 nr. 31. Behandling i strid med denne lovgivningen kan gi grunnlag for oppsigelse av avtalen.

Det forutsettes at sensitive eller følsomme personopplysninger ikke skal innsamles eller registreres for formål som denne avtalen omfatter.

h) Avlyst arrangement eller endringer i arrangement:
I tilfelle et arrangement blir avlyst eller endret er det Organisatorens ansvar å opplyse om dette via e-post til alle påmeldte. Organisatoren tar hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refundering ved avlyst arrangement. Kontingent.no refunderer ikke deltageravgifter ved avlyst arrangement.

Alle spørsmål om arrangementet og dets gjennomføring rettes til den enkelte Organisator. Ved urettmessige henvendelser til Cotech, som følge av brudd på dette, forbeholder Cotech seg retten til å fakturere medgått tidsbruk ihht. Cotechs til enhver tid gjeldende timespris samt eventuelle direkte henførbare kostnader.

8. Reklamasjon

Bestrider Organisatoren å ha ansvar for en disposisjon, må Organisatoren sette frem krav om retting uten ugrunnet opphold etter at Organisatoren ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Kravet skal fremsettes skriftlig for Cotech AS. Dersom Organisatoren påberoper seg at han/hun kan ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med disposisjonen, kan Cotech AS kreve at Organisatoren anmelder forholdet til politiet.

9. Cotech AS sitt ansvar ved betaling med:

A) Kort

Når Cotech AS har påtatt seg et betalingsoppdrag er Cotech AS ansvarlig overfor Organisatoren for det beløp som skal overføres inntil beløpet er godskrevet mottakerens bank. Cotech AS er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold på Organisatorens eller kortutstederens side.

B) Faktura/OCR

Når Organisator benytter funksjonalitet i Kontingent.no for fakturabetaling fraskriver Cotech seg et hvert ansvar.

10. Feilaktig godskriving av oppgjørsoppgjørskonto eller for lav belastning av transaksjonsomkostninger. Retting

Dersom oppgjørsoppgjørskonto er uriktig godskrevet eller belastet med for lavt transaksjonsomkostningsbeløp, og dette skyldes feil hos Cotech AS, en bank eller en av Cotech AS sine underlevandører, kan feilen rettes ved å godskrive eller etterbelaste oppgjørskontoen. Ved slik feil skal Cotech AS underrette Organisatoren uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at Organisatoren har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp. Hvis godskrivingen eller feilbelastningen har sammenheng med straffbart forhold fra Organisatorens side, eller fra en annen som Organisatoren har gitt rett til å disponere oppgjørskontoen, kan Cotech AS holde tilbake utbetalinger til forholdene er klargjort.

11. Feilaktig belastning av transaksjonsomkostninger

Hvis Cotech AS ved en feil har belastet Organisatoren uriktig transaksjonsgebyr og provisjonssats, skal Cotech AS uten ugrunnet opphold godskrive oppgjørskontoen for et tilsvarende beløp. Ved slik feil skal Cotech AS underrette Organisatoren uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at Organisatoren har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp. Cotech AS er ikke ansvarlig for eventuelle indirekte tap.

Oppgjør

12. Bekreftelse av betaling

Et betalingsoppdrag bekreftes utført ved utbetaling til Organisatorens oppgjørskonto. Organisatoren er selv ansvarlig for å kontrollere at et oppdrag er utført. Betalingsoppdraget kan ikke tilbakekalles eller endres etter at det slik er bekreftet utført.

13. Informasjon om påmeldinger og kontroll

De innloggede sider gir informasjon om påmeldinger, tidspunkter for de enkelte påmeldinger, betalt beløp, samt hvem som har betalt. Organisatoren skal snarest mulig kontrollere at opplysningene er overensstemmende med utbetalt oppgjør. Ved uoverensstemmelser skal Organisatoren varsle kundeservice hos Cotech uten ugrunnet opphold.

Sperring

14. Sperring av tilgang til innloggende sider

Organisatorens tilgang til de innloggede sidene kan sperres uten varsel dersom det foreligger mistanke om straffbare handlinger. Organisatoren skal underrettes ved melding så snart som mulig etter sperringen.

Endring og opphør

15. Endring av avtalevilkårene

Cotech AS kan ensidig endre avtalevilkårene. Endringer til Organisatorens skade skal tidligst tre i kraft to uker etter at Organisatoren er gitt varsel om dette ved oppslag på www.kontingent.no.

16. Forandringer på kontingent.no

Dersom nye funksjoner og betalingstjenester utvikles vil Cotech AS om den vurderer det som formålstjenlig fortløpende supplere Kontingent.no med disse. Cotech AS forbeholder seg også retten til å utføre endringer i innholdet til Kontingent.no og i rutiner for brukeridentifisering, drift, tekniske spesifikasjoner, system, åpningstider m.m..

17. Midlertidig opphør av Cotech AS sine plikter

Cotech AS sine plikter etter denne avtale – herunder utbetalingsplikten – opphører midlertidig dersom det inntrer en ekstraordinær situasjon som umulig gjør oppfyllelsen (force majeur, for eksempel krigsutbrudd, streik, boikott, blokade eller lockout). Cotech AS er ikke ansvarlig for tap som skyldes en slik ekstraordinær situasjon.

18. Organisatorens oppsigelse og heving av avtalen

Organisatoren kan uten forhåndsvarsel si opp eller heve avtalen om Kontingent.no for å få avviklet kundeforholdet. Organisatoren skal i så fall straks få utbetalt utestående oppgjør, med fradrag av uoppgjorte provisjoner og betalingsforpliktelser som skriver seg fra arrangementer som er i strid med norsk lovgiving.

19. Cotech ASs oppsigelse og heving av avtalen

Cotech AS kan skriftlig si opp avtalen med minst fire ukers varsel dersom det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Ved oppsigelse fra Cotech AS sin side skal Organisatoren få utbetalt utestående oppgjør, med fradrag av transaksjonsgebyrer og provisjonssatser, samt eventuelt fradrag av oppgjør som skriver seg fra arrangementer som er i strid med norsk lovgiving.

Andre forhold

20. Drift og driftsavbrudd

Kontingent.no applikasjonen og transaksjonene ligger hos Cotech AS og underleverandører av denne. Kontingent.no er normalt i drift 24 timer i døgnet, 7 dager uken. Driftsavbrudd kan likevel forekomme. Cotech AS er ikke ansvarlig for skade eller tap som Organisatoren måtte bli påført ved et eventuelt driftsavbrudd.

21. Rettigheter

Cotech AS har alle materielle og immaterielle rettigheter til enhver programvare, dokumentasjon m.v. levert av Cotech AS eller Cotech AS sine underleverandører. Slik programvare, dokumentasjon m.v. skal ikke overleveres andre, selges, kopieres eller på annen måte brukes til formål som ikke er skriftlig forhåndsgodkjent av Cotech AS.

22. Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem innen rimelig tid kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

visa   Master card   sikker betaling